Suomen marsalkka Mannerheimin

Sotatieteellinen Rahasto

Rahaston apurahat ja niiden hakeminen

Rahasto toteuttaa säännöissä määritettyä tehtäväänsä
myöntämällä apurahoja kotimaassa ja ulkomailla tehtävää
sotatieteellistä tutkimusta tai opiskelua varten. Tukea on
osoitettu myös sotatieteellisten julkaisujen valmistamiseen.
Lisäksi rahasto on myöntänyt juhlavuosinaan tunnustus-
palkintoja sekä apurahoja yhteisöille ja henkilöille, jotka
ovat pitkäjänteisesti ja vaikuttavasti osallistuneet
sotatieteelliseen tutkimukseen tai sen tekemisen tukemiseen.

Apurahoja voivat anoa ensisijaisesti palveluksessa olevat upseerit sekä evp-upseerit. Kuitenkin myös muilla sotilashenkilöillä sekä siviilihenkilöillä on mahdollisuus apurahojen hakemiseen. Apurahan myöntämisen edellytyksenä on, että hakemus perustuu käynnissä tai käynnistymässä olevaan sotatieteelliseen tutkimukseen, josta on olemassa ainakin alustava tutkimussuunnitelma.

Rahasto ei tue virkatyönä tehtävää sotatieteiden maisterin tutkintoon, esiupseerikurssin opiskeluun tai yleisesikuntaupseerin tutkintoon liittyvää tutkimustyötä eikä niihin rinnastettavaa tutkimustyötä.

Apurahaa voi hakea täyttämällä kotisivujen liitteenä olevan hakukaavakkeen ja lähettämällä sen sähköpostitse rahaston sihteeri-varainhoitajalle.

Anomukset käsitellään hoitokunnan kokousten yhteydessä. Hoitokunta kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. Kokousten ajankohdista ja muista tarvittavista lisätiedoista tiedotetaan rahaston kotisivuilla. Sihteeri-varainhoitaja vastaa myös mielellään mahdollisiin apurahoja koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin.

pdfHakukaavake (pdf)