Suomen marsalkka Mannerheimin

Sotatieteellinen Rahasto

Aselajitaktiikat

SUOMI 100 VUOTTA TUTKIMUSHANKE

ASELAJITAKTIIKAT
osa taktista ja operatiivista ajattelua

Vuonna 1999 heräsi ajatus Suomen itsenäistymisestä nykypäivään ulottuvan, aselajien ja keskeisten toimialojen taktiikan kehittymistä koskettelevan laajan tutkimushankkeen käynnistämisestä. Vuosituhannen vaihteessa aika ei vielä ollut kypsä, eikä tällaista laajaa tutkimushanketta saatu vielä käynnistettyä.

Helmikuussa 2013 Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitoksella laadittiin alustava projektisuunnitelma hankkeen käynnistämiseksi. Ajatuksena oli toteuttaa laaja tutkimusten sarja, joissa tarkasteltaisiin kunkin aselajin ja keskeisten toimialojen taktiikan kehittymistä ja niiden asemaa osana laajempaa operatiivista ajattelua. Kukin tutkimus leikkaisi aselajitaktiikoiden kehitystä Suomen koko 100 vuoden itsenäisyyden ajalta.

Laaditun suunnitelman perusteella lähetettiin helmikuun lopulla vuonna 2013 Suomen Marsalkka Mannerheimin Sotatieteelliselle Rahastolle apuraha-anomus siinä vaiheessa seitsemän laajan osatutkimuksen rahoittamiseksi. Professori Vesa Tynkkynen esitteli hanketta rahaston hoitokunnan kokouksessa toukokuussa ja kesäkuussa 2013 hoitokunta antoi periaatteellisen hyväksymisen rahoituksesta. Päätöksen perusteella Tynkkynen piti projektin johtajana ensimmäisen kirjoittajakokouksen jo saman vuoden syyskuussa.

Rahasto päätti johtokunnan kokouksessa joulukuussa 2013 rahoituksen osoittamisesta seuraaville vuosille. Kokonaisbudjetti kirjoittaja-apurahoihin ja painokustannusten tukemiseen on noussut vuoteen 2017 mennessä vajaaseen 300 000 euroon. Kokouksessaan hoitokunta nimesi alkavan suurprojektin rahaston panokseksi Suomi 100 vuotta ja Puolustusvoimat 100 vuotta teemaan.

Maanpuolustuskorkeakoulun ja Suomen Marsalkka Mannerheimin Sotatieteellisen Rahaston yhteinen tutkimusprojekti on laajentunut siten, että tällä hetkellä osatutkimuksia on kymmenen. Ensimmäinen 300 sivun mittainen tutkimus tykistötaktiikasta julkaistaan 26.10.2017 ja seuraavat kaksi tai kolme tutkimusta vuoden 2018 aikana puolustusvoimien täyttäessä 100 vuotta. Tutkimussarjan viimeiset tutkimukset julkaistaan vuoden 2020 kuluessa.

Tutkimukset julkaistaan laaditun aikataulun mukaan seuraavasti:

Professori, eversti Pasi Kesseli
TYKISTÖ TAISTELEE TULELLA - tykistötaktiikan kehitys itsenäisessä Suomessa, julkaistaan vuonna 2017

Dosentti, everstiluutnantti Marko Palokangas
SAADUN TIEDON VARASSA - Operatiivinen ja taktinen tiedustelutoiminta suomalaisessa sotataidossa, julkaistaan vuonna 2018

Professori, everstiluutnantti Janne Mäkitalo
SYÖKSYMIEHIÄ JA POMMAREITA SEKÄ ANSANPURKAJIA JA SILLANRAKENTAJIA - Pioneeritaktiikan kehittyminen osana suomalaista sotataitoa, julkaistaan 2018

Eversti Hannu Liimatta
AMPUMAKETJUSTA ALUEELLISEEN PUOLUSTUKSEEN - Suomalaisen jalkaväkitaktiikan kehityksen vuosikymmenet (väitöskirja), julkaistaan vuoden 2018 lopulla (alustava aikataulu)

Vuonna 2019 julkaistaan
Viestitaktiikka; Professori, everstiluutnantti Jari Rantapelkonen
Panssaritaktiikka; Dosentti, eversti Petteri Jouko
Panssarintorjuntataktiikka: Professori, kenraalimajuri Vesa Tynkkynen
Ilmatorjuntataktiikka; Sotatieteiden tohtori, kapteeni Jussi Pajunen

Vuonna 2020 julkaistaan
Huoltotaktiikka; Majuri Juha Ratinen
Alueellisesta puolustuksesta nykypäivään - jalkaväkitaktiikan viimeisten vuosikymmenien kehitys; Eversti Hannu Liimatta

Valmistuessaan sarja muodostaa suomalaisen sotataidon kehitykseen paneutuvan tutkimuskokonaisuuden, joka kuuluu jokaisen sotahistoriaan syventyvän tutkijan kirjahyllyyn ja alasta kiinnostuneen lukijan käteen. Kirjasarja muodostaa myös uuden oppimateriaalikokonaisuuden upseerikoulutuksen osaksi eri tutkintotasoilla.

Jokainen tutkimus julkaistaan myös sähköisessä muodossa Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon Laitoksen julkaisusarjassa.